Speel mij

Zorg voor kwetsbare ouderen

spreekuur Boute huisarts Charlois oudere kwetsbaar Rotterdam

 

Samenhangende zorg is essentieel bij de zorg voor deze groep patiënten.

De huisarts heeft vanuit zijn overzicht hierbij de regierol; hij biedt

continue, generalistische en contextgerichte zorg. Veel van de zorg die

de huisartsenvoorziening aan individuele ouderen levert, valt onder het

basisaanbod huisartsgeneeskundige zorg. Daartoe behoort het tijdig

signaleren van aandoeningen waarvoor behandeling of begeleiding mogelijk

is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan evenwichts- en nierfunctiestoornissen.

Bij de veelvoorkomende multimorbiditeit en polyfarmacie hebben

medicatieveiligheid en samenwerking met de apotheker hoge prioriteit. De

acute zorg voor ouderen vraagt ook om bijzondere aandacht.

site is nog in ontwikkeling

 

 

1. Naarmate mensen ouder worden komt het streven naar behoud en herstel van

functionaliteit, zelfredzaamheid en ervaren kwaliteit van leven voorop te staan.

De aandacht is niet altijd meer primair gericht op het genezen van de ziekte.

2. Hoe ouder hoe langer de reconvalescentietijd: het herstel duurt langer, het

evenwicht raakt gemakkelijker verstoord en de begeleiding van de patiënt

vraagt meer tijd.

3. Naarmate mensen ouder worden neemt de complexiteit van de problematiek

toe, en gaat het eindigheidsperspectief van het leven een steeds belangrijker rol

spelen.

4. Ook voor ouderen geldt dat de geleverde zorg zoveel mogelijk dient aan te

sluiten bij de wensen, behoeften en verwachtingen van de patiënt (zorg-opmaat).

5. De zorg voor ouderen met complexe problematiek vraagt om samenhang

en dient daarom gegeven te worden in een samenhangend zorgnetwerk.

De huisarts heeft hierbinnen vanuit zijn overzicht de regierol, gericht op

onderlinge afstemming van het beleid van de betrokken (huis)artsen en andere

hulpverleners. De huisarts houdt die regie (op de achtergrond) ook wanneer

hij de patiënt in een fase overdraagt voor intensieve zorg in het ziekenhuis

of wanneer een andere hulpverlener (Jolanda van Wingerden, doktersassistente) de

zorgcoördinatie op zich neemt.

 

 

 

Contact
  • 010 - 3072901
  • 010-3072901 kies 1